środa, 21 listopada 2018. Imieniny Janusza, Marii, Reginy

Walczą o terminowe oddanie Kanału Niegocińskiego

2017-11-30 08:46:39 (ost. akt: 2017-11-30 09:02:38)
Kanał Niegociński - 24 listopada 2017

Kanał Niegociński - 24 listopada 2017

Autor zdjęcia: Archiwum GG

Walkę o przyspieszenie wykonania remontu podjęła grupa żeglarzy z całego kraju. Pod apelem w tej sprawie podpisało się 20 osób, w tym jeden żeglarz z Giżycka.

O sprawie informowaliśmy na łamach papierowego wydania „Gazety Giżyckiej”. Dziś na naszym portalu przedstawiamy dalszy ciąg sprawy i stanowisko wspomnianej grupy żeglarzy wobec poczynań Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jedno jest pewne – szlak Wielkich Jezior Mazurskich potrzebuje sprawnych kanałów. Inaczej branżę turystyczną na Mazurach czekają „chude” lata.
Poniżej przedstawiamy korespondencję Andrzeja Jankowskiego, żeglarza z Warszawy w sprawie remontu Kanału Niegocińskiego. Warto się z nią zapoznać.

Andrzej Jankowski Warszawa 2017.11.29
Ul Obrońców Tobruku 29 m 35
01-494 Warszawa

Dyrektor RZGW w Warszawie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Zarzecze 13 B,
03-194 Warszawa


Dotyczy Remontu Kanału Niegocińskiego – odpowiedzi na Petycję


Szanowny Panie

Dziękuję Panu za odpowiedź na naszą Petycję ( jeszcze jej nie dostałem ale jest dostępna na stronie miesięcznika Żagle ) ale niestety nie mogę jej uznać za wiarygodną i wyczerpującą.

W przestrzeni publicznej znane są dwa dokumenty
Pierwszy to Ogłoszenie o przetargu.
Zostało opublikowane i jest dostępne pod linkiem
http://www.przetargi.egospodarka.pl/81730_Odbudowa-brzegow-i-udroznienie-Kanalu-Niegocinskiego-w-m-Gizycko_2016_2.html

Dla uniknięcia niejasności poniżej istotne fragmenty:

„Ogłoszenie z dnia 2016-04-08 

Warszawa: Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko 
Numer ogłoszenia: 81730 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 
zawarcia umowy ramowej 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie , ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, faks (22) 587 02 02. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego (zwanego potocznie Kanałem Wilkaskim), położonego w m. Giżycko, Wilkasy, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Kanał Niegociński zalicza się do drogi wodnej klasy Ia; łączy jeziora Niegocin i Tajty, na szlaku żeglownym Pisz - Węgorzewo. Długość kanału wraz z kierownicami wynosi 1 177 mb. Projektowana odbudowa kanału polega na obustronnym umocnieniu brzegów kanału ścianką szczelną stalową z oczepem żelbetowym. Na wylocie kanału z jez. Niegocin i wlocie do jez. Tajty zostaną zbudowane kierownice ze ścianki stalowej z oczepem. Grodzice stalowe mają długości: 7,2, 7,5, 8,0 i 8,5 m (93 %) oraz 10,0, 11,5 i 13,0 (ok. 110 mb). Część grodzic na długości 80 mb będzie wciskana, pozostałe będą wbijane. Łącznie zaprojektowano 2 334 mb ścianki szczelnej. Na odcinku pomiędzy jeziorem Niegocin a mostem kolejowym długości ok. 230 mb należy rozebrać istniejące na obu brzegach ubezpieczenie z pali drewnianych i oczepu żelbetowego. Kanał zostanie pogłębiony na całej długości, średnio o ok. 1.0 m do głębokości minimalnej 1,5 m. Ze względu na ograniczoną wielkość działki zajmowanej przez kanał oraz obszary cenne przyrodniczo, nie przewiduje się wykonania tymczasowych składowisk materiałów i urobku. Urobek zostanie wbudowany bezpośrednio za ubezpieczenie kanału. Na trasie kanału znajdują się dwa mosty: drogowy i kolejowy. Technologia wykonania robót: z wody. Transport zewnętrzny będzie się odbywał drogami publicznymi. Transport technologiczny będzie odbywał się wodą. Tymczasowe składowisko materiałów budowlanych można będzie zorganizować na terenie bazy RZGW w uzgodnieniu z Zarządem Zlewni w Giżycku. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie i ustawienie tablic: 1) informacyjnej, wymaganej przez NFOŚiGW wg wzoru podanego na stronie internetowej https://www.nfosigw.gov.p...-przedsiewziec/ 2) demontaż tablicy informacyjnej i montaż tablicy pamiątkowej wg wzoru podanego na stronie internetowej j.w.. 

II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Przedmiot zamówień uzupełniających zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się, że wartość ewentualnych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.36.00 - 
Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 
45.24.40.00 - 
Wodne roboty budowlane 
. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017"Drugi dokument to Komunikat Nawigacyjny nr 43/2016
Dostępny pod linkiem:
http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-432016

o treści:
Na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015r. poz.469) orz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1458) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że 
od dnia 01 października 2016 r. do 30 listopada 2017 r. będzie prowadzony remont Kanału Niegocińskiego. W związku z tym będzie on zamknięty dla jednostek pływających.

Oba te dokumenty są spójne i jednoznacznie określają , że remont kanału ma zostać zakończony do 2017.30.11 i gdyby tak się stało były by tylko podziękowania.

W świetle Pana odpowiedzi na Petycję – cytuję fragmenty:
Fragment 1 :
„wszelkie informacje dotyczące szlaków wodnych w tym również powiadomienia o robotach budowlanych planowanych lub prowadzonych na kanałach zamieszczane są w komunikatach nawigacyjnych na stronie internetowej RZGW w Warszawie.

Ponieważ nie znalazłem żadnego innego komunikatu nawigacyjnego o zamknięciu Kanału Niegocińskiego w 2018 roku proszę potwierdzenie , że kanał będzie cały czas czynny i nie będzie zamknięty dla dokończenia prac remontowych .

Fragment 2:
„Umowa na wykonanie zadania: "Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" została zawarta w dniu 27 lipca 2016 r. z terminem
zakończenia robot: 30.06.2018 r.”

Proszę o upublicznienie tej umowy oraz informację co jest podstawa prawną takiego ustalenia terminu zakończenia remontu kanału.
Wg mnie umowa mogła być zawarta tylko zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu czyli z terminem zakończenia prac do 2017.10.30.
Prawdą jest , że w Ogłoszeniu przetargu jest punkt z zapisem
( dla jasności cytuję :
II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Przedmiot zamówień uzupełniających zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się, że wartość ewentualnych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego)

Ale to są roboty uzupełniające , poza tematem przetargu i poza wymaganym terminem zawartym w Ogłoszeniu i dlatego kilka pytań:
- czy w świetle prawa o zamówieniach publicznych można złożyć zamówienia na kwotę ponad 5 mln PLN bez przetargu
- czy macie Państwo zagwarantowane finansowanie tej kwoty
- jaki zakres prac uzupełniających jest przewidziany
- dlaczego ten zakres prac miałby wpływać na termin zakończenia prac podstawowych przewidzianych w przetargu czyli remont kanału zgodnie z punktem II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia


Odrębną sprawą jest stwierdzenie :
Pomimo wyjątkowo niekorzystnych warunków hydrologicznych panujących w całym 2017 roku oraz innych utrudnień, wykonawca nie zgłosił konieczności zmiany terminu.

Dlaczego w takim razie z podstawowego zakresu prac , które zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
do chwili obecnej prace nie zostały zakończone a w szczególności :
- brak umocnienia brzegów ( larsenów ) pomiędzy mostem kolejowym a Niegocinem
- brak umocnienia brzegów ( larsenów ) na długim odcinku kanału pomiędzy mostem drogowym a Tajtami
- tam gdzie są umocnienia brak oczepów
- nie zostały przeprowadzone prace dla pogłębienia kanału
- czy prace pogłębienia kanału będzie można prowadzić w okresie legowym

Zdjęcia ze stanu prac są osiągalne pod linkiem:
https://forum.mazury.info.pl/viewtopic.php?t=12523&postdays=0&postorder=asc&start=1020

Bardzo mi przykro ale w świetle powyższego stwierdzam , że nasza Petycja jest uzasadniona i w dalszym ciągu istnieje zagrożenie dla oddania do użytku Kanału Niegocińskiego w deklarowanym przez Pana terminie 30 czerwca 2018 szczególnie , że same prace odbiorcze zapewne zabiorą około miesiąca.
Przykro mi , że nie mogę uznać Pana odpowiedzi za wyczerpującą i wiarygodną , za dużo jest wątpliwości o których napisałem.

Jeszcze raz podkreślam –m chcemy mieć pewność , ze od 2018.06.30 kanał Niegociński będzie oddany do użytku.

Czekam na rozwianie wątpliwości i oddanie kanału Niegocińskiego do użytku do 2018.06.30

Andrzej Jankowski
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. up #2388856 | 81.190.*.* 2 gru 2017 12:30

  Dewastacja przyrody ? Co niektórzy niedouczeni myślą że ten kanał to rzeka.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Mieszkaniec Wilkas #2387757 | 176.221.*.* 1 gru 2017 11:01

  Witam, Codziennie dojeżdżam do pracy do Giżycka z Wilkas. Remont Kanału Niegocińskiego przekłada się na jakość komunikacji drogowej i wodnej. Utrudnienia zniechęcają turystów zmotoryzowanych i wodniaków. Każdy mądry głos w tej sprawie jest pomocny, tym bardziej iż jest wypowiedziany w naszym interesie- mieszkańców. Dziękuję Mieszkaniec Wilkas

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Miejscowy #2387465 | 89.229.*.* 30 lis 2017 23:46

   Tak... Problem mają oczywiście żeglarze z Warszawy, bo miejscowi cieszą się że cokolwiek jest remontowane z infrastruktury wodnej (za wyjątkiem czarnej oFFcy). Bełkot o pływaniu po niedokończonej budowie jest śmieszny - chyba że znajdzie się jeleń, który za to będzie odpowiadał. Treść artykułu zupełnie nieczytelna - może redaktor Kędziorski by trochę jaśniej napisał...

   Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Na zdjęciu walki nie widać #2386869 | 178.36.*.* 30 lis 2017 14:13

   Za to jak na dłoni widać dewastację przyrody! Komercja ważniejsza od przyrody?

   Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. Warszawa won z Mazur #2386809 | 109.243.*.* 30 lis 2017 13:18

    Warszawa ma nas notorycznie w głębokim poważaniu. Inwestycji z budżetu tyle, co na lekarstwo. Przypominają sobie o nas dopiero w takich sytuacjach, jak w artykule. Mam gdzieś pseudożeglarzy z Warszawy, którzy przyjeżdżają do nas na max 2 tygodnie w roku się polansować i wrzucić zdjęcia na popularny serwis społecznościowy. Poradzimy sobie bez nich.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (13)

    Zagraj w GRY.wm.pl

    • Goodgame Empire
    • Goodgame Big Farm
    • Goodgame Poker
    • Shadow Kings - The Dark Ages